برنامه درسی، تعلیم و تربیت و آموزش عالی

بحث و نتیجه‏گیری

پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این پرسش آغاز شد که«آیا دانشجویان در مقام یادگیری و مطالعه دارای سبک‏های مختلفی هستند؟»این پژوهش بر روی دانشجویان سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی-مهندسی زن و مرد قوی و ضعیف انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏های این پژوهش نشان دهنده آن هستند که بین سبکهای یادگیری سه رشته تفاوت وجود دارد.برای توضیح یافته‏های این پژوهش، سوالهای طرح شده به تفکیک توضیح داده می‏شوند.

1.آیا بین سبکهای یادگیری دانشجویان سه رشته تفاوت وجود دارد یا خیر؟نتایج به دست آمدخه در این قسمت نشانگر آن است که، از لحاظ سبک یادگیری، بین این سه رشته تفاوت معنی داری وجود دارد.دانشجویان رشته علوم انسانی بیشتر دارای سبک انطباق یابنده هستند.دانشجویان رشته علوم پزشکی غالبا جذب کننده و دانشجویان فنی-مهندسی عموما سبک واگر دارند.سبک دانشجویان انسانی و دانشجویان پزشکی با نظریه(تئوری)کلب همخوانی دارد، اما سبک دانشجویان فنی با آن همخوان نیست.

2.آیا بین سبکهای یادگری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت وجود دارد یا خیر؟در این قسمت، نتایج نشان داده‏اند که بین مقاطع تحصیلی (کارشناس و کارشناسی ارشد و دکتری)از لحاظ سبک یادگیری، تفاوت معنی داری به چشم می‏خورد.دانشجیوان کارشناسی دارای سبک انطباق یابند، دانشجویان کارشناسی اشد دارای سبک همگرا و دانشجویان دکتری دارای سبک جذب کننده هستند.

3.آیا بین سبکهای یادگیری دانشجویان زن و مرد تفاوت وجود دارد یا خیر؟بین سبکهای یادگیری زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد.نتایج به دست آمده از این پژوهش با یافته‏های پژوهشگران زیر همخوانی ندارد.هیکسون و بالتیمور(91996 سبک یادگیری زنان و مردان را با هم مقایسه کرده‏اند.نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبکهای یادگیری زنان و مردان تفاوت به چشم می‏خورد.همچنین نایت وال فن باین و مارتین(1997)نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سبک یادگیری دانشجویان زن و مرد متفاوت است.دانشجویان زن سبک یادگیری خود را متمرکز بر احساس گزارش کرده‏اند تا بر تکفر.یعنی در پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب، نمرات بیشتری در تجربه عینی کسب کرده‏اند.بنابراین، نتایج نشان داده‏اند که بین سبکهای یادگیری زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

4.آیا بین سبکهای یادگیری دانشجویان کارشناس و کارشناسی ارشد علوم انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟نتایج به دست آمده در این قسمت حاکی از آن است که بین سبکهای یادیگری دانشجویان، با توجه به مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تفاوت معنی داری وجود دارد.در این رشته در مقطع کارشناسی، بیشتر دانشجویان دارای سبک انطباق یابنده، ولی در مقطع کارشناسی ارشد دارای سبک یادگیری همگرا هستند.

5.آیا بین سبکهای یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی-

مهندسی تفاوت وجود دارد یا خیر؟تفاوت معنی داری بین سبکهای یادگیری دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی-مهندسی دیده نشده است.

6.آیا بین سبکهای یادگیری دانشجویان زیر 25 سال و بالاتر از آن تفاوت وجود دارد یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر این مطلب است که بین سبکهای یادگیری و سن تفاوت وجود ندارد.با آنکه ارمرود(1995)اظهار می‏دارد که سبکهای یادگیری در طول زمان تغییر می‏کنند، ولی پژوهش حاضر نشان می‏دهد که سبک یادگیری وابسته به زمان نیست.

7.آیا بین سبکهای یادگیری و نمرات بالا و پایین میانگین سه رشته تحصیلی این پژوهش تفاوت وجود دارد یا خیر؟نتایج به دست آمده نشانگر این مطلب است که بین سبکهای یادگیری دانشجویان نمرات بالا و پایین میانگین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به یافته‏های پژوهش حاضر می‏توان چنین نتیجه‏گیری کرد که بین سبکهای یادگیری دانشجویان زن و مرد رشته‏های علوم انسانی، پزشکی و فنی-مهندسی تفاوت وجود دارد.این تفاوت ناشی از تفاوتهای فردی، فرهنگی و تفاوتهای موجود در نظام آموزشی است.تواناییهای هوشی ذاتی هستند، اما سبکهای یادگیری اکتسابی‏اند. بنابراین، نوع برخود با افراد در خانواده‏ها، مراکز آموزشی و ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه بر سبک یادگیری افراد تأثیر می‏گذارد.

در پژوهش حاضر، بیشتر دانشجویان رشته علوم انسانی دارای سبک انطباق یابنده هستند.طبق نظریه کلب این افراد برای کسب اطلاعات بیشتر بر مردم تکیه می‏کنند تا بر تحلیلهای خودشان.با توجه به نظریه کلب، بین سبک یادگیری دانشجویان علوم انسانی سبک یادگیری انطباق یابنده همخوانی وجود دارد.

 

بیشتر دانشجویان پزشکی پژوهش حاضر دارای سبک جذب کننده هستند.طبق نظریه کلب، افرادی را که دارای سبک جذب کننده هستند، بیشترین توانایی و گنجایش رابرای کسب اطلاعات و دانش دارند.با توجه به وسعت و حجم اطلاعات فراوان در رشته پزشکی، کسانی که در این رشته تحصیل می‏کند باید گنجایش زیادی برای کسب اطلاعات و دانش داشته باشند.بنابراین، همخوانی لازم بین نوع سبک یادگیری دانشجویان علوم پزشکی با نظریه کلب وجود دارد.

اکثریت دانشجویان رشته‏های فنی-مهندسی دارای سبک واگرا هستند.طبق نظریه کلب، افرادی دارای سبک واگرا هستند که در دیدن موقعیتهای عینی از زوایای مختلف بیشترین توانایی را دارند، و بیشتر مایل به مشاهده هستند تا به عمل.بین نوع سبک یادگیری دانشجویان فنی-مهندسی با نظریه کلب همخوانی لازم وجود ندارد.شاید به این دلی که در کشور ایران رشته‏های فنی-مهندسی از اهمیت اقتصادی و ارزش اجتماعی زیادی برخوردارند، والدین سعی می‏کنند فرزندانشان را بیشتر به این رشته هدایت کنند تا به رشته‏های هنر که ویژه دانشجویان دارای تفکر واگرا هستند.به سخن دیگر، به جای اینکه افراد خلاق دارای سبک یادگیری واگرا، طبق نظریه کلب، به رشته‏های هنر، موسیقی، تئاتر، نمایش و خدمات رسانی جذب شوند به رشته‏های ریاضی و مهندسی پیوسته‏اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:2  توسط عباس خدابنده اویلی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی،لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد. شکسپیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه درسی پنهان و تعلیم و تربیت
عباس خدابنده اویلی
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
دانشگاه شاهد تهران
khodabandeh1364@gmail.com
www.khodabande.shahed.ac.ir

نوشته های پیشین
هفته سوم خرداد ۱۳۹۰
هفته چهارم آذر ۱۳۸۹
هفته سوم تیر ۱۳۸۹
هفته اوّل اسفند ۱۳۸۸
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۸
هفته سوم بهمن ۱۳۸۸
هفته دوم بهمن ۱۳۸۸
پیوندها
دانشگاه شاهد( دانشگاه ارزش ها)
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حشمت الله سمیعی (فلسفه تعلیم و تربیت)
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مهدی امیری( برنامه ریزی آموزشی)
عیسی کرمی(برنامه ریزی درسی و تحصیلی)
برنامه درسی ملی
دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی
وزارت علوم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM